ROLETIMO WOJCIECH SKARŻYŃSKI

Białystok, ul. Hetmańska, nr 40, lok. lok. 1/5, 15-727

NIP: 5432010315

Wojciech Skarżyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROLETIMO WOJCIECH SKARŻYŃSKI, zwany w dalej Administratorem szanuje prawo do prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu dostępnego w domenie roletimo.plw szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Administratora prowadzą do zagwarantowania Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa w oparciu obowiązujące przepisy prawa w szczególności:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);, zwanego dalej RODO
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Poniżej prezentujemy Politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Administratora, dostępnym w domenie roletimo.pl, zwanym dalej Serwisem oraz Klauzulę Informacyjną RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest:

Wojciech Skarżyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROLETIMO WOJCIECH SKARŻYŃSKI, Białystok, ul. Hetmańska, nr 40, lok. lok. 1/5, 15-727, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem email: roletimo@gmail.com lub telefonicznie: tel. +48 508 454 798.

B. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników :

a) gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,

b) zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają sprawdzić, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z strony internetowej Administratora i umożliwiają doskonalenie Serwisu w celu wykorzystywania plików cookies,

c) w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

2. Administrator przetwarzana następujące dane osobowe Użytkowników:

a)Imię

b) Nazwisko

c) Numer telefonu

d) Adres e-mail

e) Adres IP użytkownika

C) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu na podstawie:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

b) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności obowiązków księgowych

c) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają sprawdzić, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z strony internetowej Administratora i umożliwiają doskonalenie Serwisu w celu wykorzystywania plików cookies,

d) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu przesyłania Użytkownikom informacji handlowych i marketingowych.

D) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

  1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników:

b) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres pięciu lat

d) zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają sprawdzić, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Administratora i umożliwiają doskonalenie Serwisu – do czasu usunięcia przez Użytkownika plików cookies z urządzenia końcowego lub przez okres wynikający z ustawień szczególnych

e) w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych – do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika

E) PRAWO UŻYTKOWNIKÓW DO KONTROLI I DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)przenoszenia danych osobowych,

d) cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres mail: kancelaria@uodo.gov.pl

F) INFORMACJE O DANYCH TECHNICZNYCH PRZECHOWYWANYCH NA SERWERZE ADMINISTRATORA

Serwer, na którym znajduje się Serwis gromadzi dane techniczne dotyczące komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem. Gromadzone dane nazywane są logami serwera i znajdują się plikach przechowywanych na serwerze. Informacje z plików logów nie zawierają wrażliwych danych Użytkownika, a zawierają jedynie: adres IP użytkownika, nazwę sieciową komputera użytkownika, dostawcę Internetu użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, dokładny czas wywołania strony. Tego typu informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz do tworzenia statystyk.

G) POLITYKA ZWIĄZANA Z PLIKAMI COOKIES

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystanie ze stron serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenie, swój numer oraz wskazują na czasu ich przechowywania na urządzeniu końcowym

2. Kto ma dostęp do plików cookies?

Dostęp do plików cookies ma Operator Serwisu będący podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika

3. W jakim celu wykorzystuje się pliki cookies?

a) rozpoznania urządzenia Użytkownika, w celu dopasowania zawartości strony internetowej do jego indywidualnych potrzeb i preferencji

b) przygotowania anonimowych statystyk mających na celu zapoznanie z potrzebami i preferencjami Użytkowników oraz ich zachowaniami,

c) w celu dostosowania zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów oraz oceny popularności strony internetowej,

d) w celu zalogowania się Użytkownika do Serwisu i jego przeglądania bez utraty logowania.

4. Przez jakich okres przechowuje się pliki cookies?

a) pliki cookies przechowuje się do momentu opuszczenia przez Użytkownika strony Serwisu to jest poprzez przełączenie się na inną stronę internetową, wylogowanie lub wyłączenie przez Użytkownika przeglądarki

b) pliki cookies przechowywane mogą być na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia lub przez okres wynikający z ustawień szczególnych

5. Prawa Użytkownika w ramach Polityki plików cookies:

a) użytkownik ma prawo w każdym czasie zablokować obsługę plików cookies,

b) użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskiwania informacji o umieszczaniu plików cookies na swoim urządzeniu,

c) użytkownik może w ramach swojej przeglądarki sprawdzić inne dostępne funkcje pozwalające na zmianę ustawień w zakresie korzystania przez niego z plików cookies.

6. Prawa i obowiązki Operatora Serwisu w ramach Polityki plików cookies

a) operator Serwisu ma obowiązek poinformować Użytkownika, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies mogą ograniczyć Użytkownikowi dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu,

b) operator Serwisu może udostępniać swoim partnerom lub współpracującym z nim reklamodawcom pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika z których korzysta Serwis.

H) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne organów odpowiedział